Ellen Godzewski
Barlachweg 3
32049 Herford
+49 (0) 5221 12 17 68 0